کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از ریتاک هستند.

 

عکس از سات talab.org

 

شما باید وارد شده باشید تا بتوانید دیدگاه بگذارید.